فوریو سینما

پخش 19:00 بازپخش 1:00

برنامه ای در ارتباط با تولیدات سینمایی ایران و مروری بر جدیدترین اخبار سینمایی و حواشی هنرمندان که به صورت هفتگی تهیه و پخش می شود

فوریو سینما

پخش 19:00 بازپخش 1:00

برنامه ای در ارتباط با تولیدات سینمایی ایران و مروری بر جدیدترین اخبار سینمایی و حواشی هنرمندان که به صورت هفتگی تهیه و پخش می شود