هزینه ساخت تیزر تبلیغاتی در شبکه جهانی فوریو

براساس لیر

هزینه پخش آگهی

براساس دلار

براساس تومان

براساس لیر