ساعتی با فوریو

پخش 19:00 بازپخش 1:00

این برنامه بصورت یک مجله تلویزیونی هر شب سعی دارد تا گوشه ای از اتفاقات روزانه اجتماعی را به تصویر بکشد.

ساعتی با فوریو

پخش 19:00 بازپخش 1:00

این برنامه بصورت یک مجله تلویزیونی هر شب سعی دارد تا گوشه ای از اتفاقات روزانه اجتماعی را به تصویر بکشد.