جمعه به جمعه

پخش 19:00 بازپخش 1:00

مروری بر اتفاقات فرهنگی و اجتماعی هفته به همراه مطالب آموزنده هفته و نگاهی به جدیدترین های موزیک ویدئو ها و حواشی هنرمندان با سحر و مرجان

جمعه به جمعه

پخش 19:00 بازپخش 1:00

مروری بر اتفاقات فرهنگی و اجتماعی هفته به همراه مطالب آموزنده هفته و نگاهی به جدیدترین های موزیک ویدئو ها و حواشی هنرمندان با سحر و مرجان