ترک مگزین

پخش 19:00 بازپخش 1:00

مروری بر رویداد های هنری ترکیه، نگاهی به جدیدترین آثار سینمایی ترک و همچنین حواشی بزرگ ترکیه با نازنین

ترک مگزین

پخش 19:00 بازپخش 1:00

مروری بر رویداد های هنری ترکیه، نگاهی به جدیدترین آثار سینمایی ترک و همچنین حواشی بزرگ ترکیه با نازنین