هزینه ساخت تیزر تبلیغاتی در شبکه جهانی فوریو

براساس لیر

پلن معمولی

600
 • مدت زمان آگهی: 30 ثانیه

پلن حرفه ای

1000
 • از 0 تا 30 ثانیه

پلن معمولی بلند

700
 • از 30 تا 60 ثانیه

پلن حرفه ای بلند

1500
 • از 60 تا 90 ثانیه

هزینه پخش آگهی

براساس دلار

پلن ساده

$ 800 پخش ماهانه
 • از 0 تا 30 ثانیه
 • 12 بار پخش در روز

پلن متوسط

$ 1800 پخش ماهانه
 • از 30 تا 60 ثانیه
 • 12 بار پخش در روز

پلن نیمه حرفه ای

$ 4500 پخش ماهانه
 • از 60 تا 90 ثانیه
 • 12 بار پخش در روز

پلن حرفه ای

$ 3000 پخش ماهانه
 • از 0 تا 30 ثانیه
 • 24 بار پخش در روز

پلن ویژه

$ 4000 پخش ماهانه
 • از 30 تا 60 ثانیه
 • 24 بار پخش در روز

پلن فوق ویژه

$ 4500 پخش ماهانه
 • از 60 تا 90 ثانیه
 • 24 بار پخش در روز

براساس تومان

پلن ساده

میلیون تومان 12 پخش ماهانه
 • از 0 تا 30 ثانیه
 • 12 بار پخش در روز

پلن متوسط

میلیون تومان 15 پخش ماهانه
 • از 30 تا 60 ثانیه
 • 12 بار پخش در روز

پلن نیمه حرفه ای

میلیون تومان 21 پخش ماهانه
 • از 60 تا 90 ثانیه
 • 12 بار پخش در روز

پلن حرفه ای

میلیون تومان 30 پخش ماهانه
 • از 0 تا 30 ثانیه
 • 24 بار پخش در روز

پلن ویژه

میلیون تومان 45 پخش ماهانه
 • از 30 تا 60 ثانیه
 • 24 بار پخش در روز

پلن فوق ویژه

میلیون تومان 60 پخش ماهانه
 • از 60 تا 90 ثانیه
 • 24 بار پخش در روز

براساس لیر

پلن ساده

1500 پخش ماهانه
 • از 0 تا 30 ثانیه
 • 12 بار پخش در روز

پلن متوسط

2000 پخش ماهانه
 • از 30 تا 60 ثانیه
 • 12 بار پخش در روز

پلن نیمه حرفه ای

3500 پخش ماهانه
 • از 60 تا 90 ثانیه
 • 12 بار پخش در روز

پلن حرفه ای

5000 پخش ماهانه
 • از 0 تا 30 ثانیه
 • 24 بار پخش در روز

پلن ویژه

7500 پخش ماهانه
 • از 30 تا 60 ثانیه
 • 24 بار پخش در روز

پلن فوق ویژه

10000 پخش ماهانه
 • از 60 تا 90 ثانیه
 • 24 بار پخش در روز