مدیر و بنیانگذار کانال تلوزیونی فوریو ، علی مرشدی می باشد .