جدول پخش

موضوع نام تاریخ پخش ساعت پخش ساعت باز پخش پخش از یوتیوب پخش از آپارات
قیمت دلار ساعتی با فوریو یکشنبه دوم دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰ فردا ۰۲:۰۰ لینک لینک
هوا چطوره ساعتی با فوریو دوشنبه سوم دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ فردا ۰۴:۰۰ لینک لینک
تحلیل اقتصاد ساعتی با فوریو یکشنبه دوم دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰ فردا ۰۲:۰۰ لینک لینک
بهترین ماشین روز ساعتی با فوریو دوشنبه سوم دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ فردا ۰۴:۰۰ لینک لینک
پروژه مسکونی ساعتی با فوریو یکشنبه دوم دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰ فردا ۰۲:۰۰ لینک لینک
کارگردانی خوب ساعتی با فوریو دوشنبه سوم دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ فردا ۰۴:۰۰ لینک لینک
الودگی هوای تهران ساعتی با فوریو یکشنبه دوم دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰ فردا ۰۲:۰۰ لینک لینک
رسیدن به مقصد ساعتی با فوریو دوشنبه سوم دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ فردا ۰۴:۰۰ لینک لینک